tuyên truyền về đổi mới Chương trình, SGK GDPT

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Nghị quyết của Quốc hội khóa 13 về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 55/2017/QH14  ngày 21/11/2017  Nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

         Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 21/01/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đao tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

         Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân về việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020- 2021 đến năm học 2024- 2025 như sau:   

         Về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

- Từ năm học 2020-2021: lớp 1;

- Từ năm học 2021-2022: lớp 2, lớp 6;

- Từ năm học 2022-2023: lớp 3, lớp 7, lớp 10;

- Từ năm học 2023-2024: lớp 4, lớp 8, lớp 11;

- Từ năm học 2024-2025: lớp 5, lớp 9, lớp 12.

          Triển khai áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện của tỉnh.

 Về cơ sở vật chất, thiết bị trường học

- Ưu tiên đầu tư phòng học, thiết bị dạy học đối với cấp tiểu học, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Thực hiện điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Xây dựng kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu đảng ủy chỉ đạo đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp có liên quan xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý Nhà nước về giáo dục và đào.

- Tăng cường bố trí thời lượng hợp lý tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của xã hội.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền ban hành Chương trình giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021.

Tin khác
1 2 3